Medycyna

pracy

Kompleksowo wpieramy firmy i pracowników w zakresie Medycyny Pracy.
Przeprowadzamy badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz epidemiologiczno-sanitarne w możliwie krótkim czasie.
Wykonujemy badania kierowców, badania w kierunku pracy w warunkach jonizujących oraz badania w zakresie uzyskania pozwolenia na broń.
Współpracujemy z działami BHP. Monitorujemy przepisy Kodeksu Pracy.
Informujemy o kolejnych nadchodzących terminach badań.
Lekarze Medycyny Pracy:
dr n. med. Ewa Trzepla
dr n. med. Delfina Terlecka Weiss

Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu

 

Wzór skierowania pracownika na badanie do pobrania

CAŁOŚCIOWE BADANIA MEDYCYNY PRACY: 

– badania wstępne 

 • przed zatrudnieniem pracownika 
 • przy zmianie stanowiska pracy 
 • po wystąpieniu nowych narażeń na stanowisku pracy 

– badania okresowe 

 • przed wygaśnięciem ważności ostatnio wydanego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy

– badania kontrolne 

 • przed powrotem do pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni

– badania sanitarno-epidemiologiczne 

 • przy wydawaniu książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych u wybranych grup zawodowych

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ OBEJMUJE:

– badania i konsultację lekarzy specjalistów medycyny pracy

– konsultację lekarzy innych specjalności w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach

– badania dodatkowe

 • laboratoryjne
 • diagnostykę obrazową (RTG)
 • elektrodiagnostykę (EKG)
 • spirometrię
 • inne wymagane badania

– wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy


W ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WCHODZĄ TAKŻE:

– udział lekarza medycyny pracy – w pracach zakładowej Komisji BHP

– udział lekarza medycyny pracy w okresowym przeglądzie stanowisk pracy

– współpraca z zakładową służbą BHP w zakresie funkcjonowania pierwszej pomocy przed medycznej, organizacji szczepień (według obowiązujących cenników), odpłatnych specjalistycznych badań (według obowiązujących cenników), prowadzenie rejestrów.

REGULACJA PRAWA PRACY Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY:

Najważniejsze przepisy dotyczące badań profilaktycznych pracowników.

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 69, poz. 593 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. z 1996r. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 2, poz. 15 z późn. zm.) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r. nr 30, poz. 151).

Warszawskie Centrum Zdrowia, Warszawa, ul. Nowogrodzka 76

Zobacz RÓWNIEŻ:

Specjalistyka

Diagnostyka

POZ

Stomatologia